Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Eigendom en wijziging website
De website www.warenwetgeving.be (hierna "Warenwetgeving Online") en alle afgeleide producten van Warenwetgeving Online worden beheerd door ‒ en zijn eigendom van ‒ NV die Keure, met maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 (hierna "NV die Keure").

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot Warenwetgeving Online kan u zich steeds richten tot NV die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, aan het volgende e-mailadres info@diekeure.be of op het telefoonnummer 050/47.12.72.

NV die Keure behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op Warenwetgeving Online. Wij raden u daarom aan de Warenwetgeving Online website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de website impliceert dat "de gebruiker" van Warenwetgeving Online de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van Warenwetgeving Online volledig en onherroepelijk aanvaardt. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gelden zodoende zowel voor de loutere bezoeker van Warenwetgeving Online en de afgeleide producten (zonder in te loggen) als voor de gebruikers van Warenwetgeving Online waar men, na bestelling, registratie en het aanmaken van een persoonlijke account, onder een gebruikersnaam ten volle van alle functionaliteiten en diensten gebruik kan maken.

NV die Keure behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke gebruiker de toegang tot de Warenwetgeving Online geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onder andere in geval van duidelijke schending of vermoeden van schending van onderhavige bepalingen.

Artikel 2 - Voorwerp
Warenwetgeving Online vormt een digitaal platform waar de ingelogde gebruiker actuele wetgeving en achtergrondinformatie over warenwetgeving kan raadplegen op pc, mac, tablets en smartphone.

NV die Keure behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van een gebruiker te weigeren zonder opgave van motivering. In het bijzonder geldt dit weigeringsrecht bij een vermoeden van opgave, door de gebruiker, van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens het inloggen. Verder geldt dit weigeringsrecht onder andere ook bij vermoeden van het gebruik van geautomatiseerde systemen waaronder zogenaamde 'bots'.

NV die Keure behoudt zich eveneens het recht voor om geregistreerde gebruikers te allen tijde de toegang tot Warenwetgeving Online te weigeren en, indien toepasselijk, accounts definitief te verwijderen indien de gebruiker in kwestie op een dergelijke manier gebruik maakt van Warenwetgeving Online dat dit gebruik redelijkerwijze als onaanvaardbaar kan beschouwd worden. Een "onaanvaardbaar gebruik" van Warenwetgeving Online is onder andere, doch niet uitsluitend, het meedelen van berichten, commentaren, data enz. die:
  • kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
  • het risico lopen als "laster en eerroof" te worden beschouwd of smaad beogen;
  • als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van een onderdeel van Warenwetgeving Online zouden kunnen worden beschouwd;
  • op eender welke manier de rechten van NV die Keure – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, een aantasting van haar goede reputatie uitmaken;
  • hetzelfde of een gelijkaardig effect teweeg brengen als het uploaden van bestanden of informatie, het gebruiken of uitwisselen van mogelijk illegale bestanden of informatie (bijvoorbeeld muziek, films enz.), het verzenden van spam enz. via Warenwetgeving Online;
  • op welke manier dan ook een commerciële achtergrond hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van cliënteel, het maken van reclame, marketing-gerelateerde doeleinden, enz.
  • het schenden van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vorm van de website en afgeleide producten. Een voorafgaande toestemming omtrent het delen van inhoudelijke of vormelijke elementen van Warenwetgeving Online en afgeleide producten is altijd vereist

Artikel 3 – Registratie, gebruik en facturatie van Warenwetgeving Online
Warenwetgeving Online is een betalend digitaal abonnementsproduct. Gebruikers kunnen éénmalig registreren op een gratis proefaccount. Daarna nemen zij een betalende account. Naast de verplichte aanvaarding van NV die Keure's Privacyverklaring (zie hieronder artikel 6) zullen de gebruikers van Warenwetgeving Online hun registratie slechts kunnen afsluiten indien zij zich akkoord verklaren met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
De gebruikers worden geacht volledige en correcte informatie te geven tijdens de registratieprocedure. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van een gebruikersprofiel als na de aanmaak. Het is en blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers om achterhaalde informatie te (laten) corrigeren of verwijderen.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen betreffende het afronden, op een geldige en correcte manier, van de registratie van een gebruiker op Warenwetgeving Online (bijvoorbeeld: het aanmaken van een uniek wachtwoord, de verantwoordelijkheid van de gebruikers omtrent de geheimhouding van hun gegevens, het aanmaken van een unieke gebruikersnaam, enz.) wordt verwezen naar de 'veel gestelde vragen'(FAQ).

Indien een koper (= gebruiker) zich abonneert op Warenwetgeving Online, abonneert hij/zij zich voor een volledige jaargang (= 1 kalenderjaar).
Behoudens andersluidende vermelding wordt de looptijd van de abonnementen stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, tenzij de koper zijn/haar wil tot opzegging van het abonnement tijdig schriftelijk meedeelt via mail (abonnementen@diekeure.be) of per aangetekend schrijven (NV die Keure – Abonnementen – Kleine Pathoekeweg 3 – 8000 Brugge), en dit vóór 1 december van het lopende jaar. De koper heeft nog toegang tot het online abonnement tot het einde van de jaargang. 

Artikel 4 - Intellectuele Eigendom
Alle bestanddelen van Warenwetgeving Online en de daarbij horende sub-domeinen (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, de structuur, lay-out, teksten, databanken,) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.
Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan NV die Keure of zijn opgenomen op Warenwetgeving Online en bijhorende sub-domeinen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van Warenwetgeving Online en zijn sub-domeinen zelf, noch de op Warenwetgeving Online en zijn subdomeinen aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om Warenwetgeving Online te kunnen bezoeken), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van NV die Keure.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
NV die Keure waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op Warenwetgeving Online en bijbehorende sub-domeinen verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door NV die Keure zelf op Warenwetgeving Online en bijhorende sub-domeinen werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op Warenwetgeving Online en de sub-domeinen terug te vinden is, waaronder teksten, oefeningen, foto's, geluid, data enz.

NV die Keure is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

NV die Keure is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Warenwetgeving Online en de bijhorende sub-domeinen.

De Warenwetgeving Online software voldoet aan alle gangbare normen en standaarden inzake veilige en betrouwbare software. NV die Keure is daarom niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van Warenwetgeving Online en bijbehorende sub-domeinen. In het bijzonder is NV die Keure niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Warenwetgeving Online en bijbehorende sub-domeinen.

NV die Keure is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. NV die Keure kan geen enkele controle uitoefenen op deze websites en bijbehorende applicaties voor pc, mac, smartphones en tablets en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van Warenwetgeving Online doet NV die Keure zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. NV die Keure kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op – of van – Warenwetgeving Online.

De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor alle berichten, data, commentaren, informatie enz. die de gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op Warenwetgeving Online meedeelt. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de gebruiker op Warenwetgeving Online meedeelt. Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart NV die Keure volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Warenwetgeving Online werd geplaatst.

Artikel 6 - Privacy
Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt NV die Keure zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt NV die Keure de gebruiker aan regelmatig op de website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring. Net zoals deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zak ook de boven vermelde Privacyverklaring dienen aanvaard te worden door de gebruikers van Warenwetgeving Online alvorens via hun persoonlijke account ten volle toegang te krijgen tot het Platform.

Artikel 7 - Afstand
Het ontbreken van het afdwingen door NV die Keure van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.

Artikel 8 - Deelbaarheid
Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Artikel 9 - Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.